Informacje dla mistrzów

REFUNDACJE:

Przypominamy, w związku ze zmianami do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. nr. 53 poz. 472 z dnia 21.03.2005 r.), że pracodawca zawiadamia o zawarciu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem  również Izbę Rzemieślniczą.
Zgłosić należy wszystkich uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu bądź przyuczenia do określonej pracy po 01.01.2004 roku, ponieważ związane jest to ze zwrotem kosztów kształcenia ucznia.Zwrot kosztów dokonują Urzędy Miast, Gminy na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia.

Do wniosku należy dołączyć kopię:
– dyplomu mistrza i kursu pedagogicznego,
– umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
– świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:

  1. dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia,
  2. przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.

Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:

  1. przeszkolić młodocianego w zakresie bh i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba),
  2. zgłosić młodocianego do ZUS-u.
DOKUMENTACJA, KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNIÓW ZAWODU

– Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego;
– Dzienniczek praktycznej nauki zawodu;
– Karta osobista młodocianego pracownika;
– Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej);
– Program praktycznej nauki zawodu;
– Legitymacja ucznia rzemiosła;
– Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu);
– Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
– kartę osobistą pracownika młodocianego;
– Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
– Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
– rejestr zwolnień lekarskich;
– rejestr wydanej odzieży roboczej;
– okresowe badania lekarskie;
– zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego);
– dziennik nauki zawodu.

PODSTAWOWE ZASADY BHP

– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą;
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy;
– w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia;
– uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny;
– uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna.

CZAS PRACY

– do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę;
– po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę.

URLOPY

I rok nauki
– po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca sięudzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych);
– po pierwszsym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu. RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni. RAZEM 32 dni

II rok nauki
– młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu;
– jeśli młodociany ukończył 18 lat ? 20 dni urlopu.

III rok nauki
– młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu;
– młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
– młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego;
– młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy;
– orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu;
– jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność.
W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy.

UWAGI KOŃCOWE

Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (DZ.U. 129 z 2001 roku).