PROJEKT z UE

               UWAGA      UWAGA       UWAGA

„Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie kursami związanymi z prawem jazdy kat. C, C+E, D itp oraz dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych, wstrzymujemy nabór na te rodzaje szkoleń. O zakwalifikowaniu się do projektu, uczestnicy będą powiadamiani telefonicznie.”

KONTAKT

Biuro projektu:
Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku,
ul Żwirki i Wigury 5,
pokój projektu I piętro,
37-300 Leżajsk.

tel. 17-242-08-55,tel kom. 512-190-716
e-mail: cechlezajsk@op.pl

zgłoszenia przyjmowane są także przez:
Consulting-Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska 18a/6,
35-200 Rzeszów
tel: 509 403 053, 535 757 161.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku w okresie od 1 kwietnia 2018 roku realizuje na terenie województwa podkarpackiego Projekt pt. „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami” w ramach Osi Priorytetowej IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Consulting-Med Jacek Chmiel
ul. Warszawska: 18A Nr lokalu: 6
35-205 Rzeszów

Regulamin Projektu i Rekrutacji

 1. DRUKI REKRUTACYJNE – załączniki:
 2. 1. Formularz zgłoszeniowy
 3. 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 4. 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu
 5. 4. Umowa uczestnictwa w projekcie

OFERTA EDUKACUJNA

 1. Cel projektu:

  CELEM GŁÓWNYM Projektu pod nazwą „Program  nabywania  kwalifikacji  dla  których  istnieje największe zapotrzebowanie na  podkarpackim rynku  pracy  realizowany  we  współpracy z  pracodawcami” jest  wzrost kwalifikacji i przygotowania zawodowego u osób dorosłych z województwa podkarpackiego, w tym o niskich kwalifikacjach, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy. Projektem zostanie objęte 220 osób w tym 42 kobiety. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2019 r. na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Grupa docelowa:

  220 uczestników w tym 42 kobiety z województwa podkarpackiego zainteresowane uzyskaniem/wzrostem kwalifikacji. W ramach projektu realizowane będą przede wszystkim następujące kursy zawodowe:

  A. Program kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie:

  1) Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru „D” i
  eksploatacji „E”:
  – Kurs elektryczny G1,
  – Kurs energetyczny G2,
  – Kurs gazowy G3.

  2) Obsługi maszyn, urządzeń do robót drogowych, ziemnych, budowlanych (IMBIGS):
  – Operator koparki,
  – Operator ładowarki,
  – Operator spycharki,
  – Operator koparko-ładowarki,
  – Operator zespołów maszyn do produkcji mieszkanek betonowych,
  – Operator pomp do mieszanki betonowej,
  – Operator podajników do betonu,
  – Operator równiarki,
  – Operator montażysty rusztowań budowlanych.

  3) Obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) w zawodach:
  – Operator wciągników sterowanych z poziomu roboczego,
  – Operator wciągników sterowanych z kabiny,
  – Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowych,
  – Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych,
  – Operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych,
  – Operator podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, przewoźnych i
  samojezdnych,
  – Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego,
  – Operator suwnic sterowanych z kabiny,
  – Operator żurawi samojezdnych, wieżowych.

  4) Kursy prawa jazdy:
  – Prawo jazdy kat. C,
  – Prawo jazdy kat. C + E,
  – Prawo jazdy kat. D,
  – Kwalifikacja wstępna,
  – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona.

  B. Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:budowlanej,mechanicznej/motoryzacyjnej, związanej z usługami estetycznymi, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

  1. budowlanej:
  –stolarz,
  –elektryk,
  –monter izolacji budowlanych,
  –monter instalacji gazowych,
  –monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  –monter sieci cieplnych,
  –monter sieci gazowych,
  –monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,
  –monter konstrukcji budowlanych,
  –monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

  2. mechanicznej/motoryzacyjnej:
  –blacharz,
  –ślusarz,
  –operator obrabiarek skrawających,
  –mechanik-monter maszyn i urządzeń,
  –mechanik pojazdów samochodowych,
  –elektromechanik pojazdów samochodowych,
  –blacharz samochodowy,
  –lakiernik samochodowy,
  –elektromechanik,
  –monter elektronik.

  3. związanej z usługami estetycznymi:
  –kosmetyczka,
  –wizażystka,
  –stylistka,
  –fryzjer,
  –krawiec.

  4. zakwaterowanie i usługi gastronomiczne:
  –cukiernik,
  –piekarz,
  –rzeźnik/wędliniarz,
  –kelner,
  –kucharz.

   

  Główne Działania:

  W okresie od 01.04.2018 do 30.06.2019 przeprowadzenie kursów  przygotowujących do uzyskania kwalifikacji zawodowych i rzemieślniczych, zakończone egzaminem państwowym przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną umożliwiające po zdaniu egzaminu uzyskanie świadectwa kwalifikacji  lub świadectwa na czeladnika / mistrza.

  Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 873 860,62 zł

  Na poszczególne kursy prowadzimy nabór w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku. Po skompletowaniu grupy uczestników rozpoczniemy szkolenie.Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zapraszamy do współpracy.