Pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna ma polegać na udzielaniu informacji osobie zwracającej się o pomoc o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach lub obowiązkach. Prawnik ma wskazać wnioskodawcy sposób rozwiązania zgłaszanego problemu lub przygotować projekt pisma w sprawie do odpowiedniego organu.

Nie w każdej sprawie będzie można zwrócić się o pomoc. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz sfery działalności gospodarczej.

Ustawodawca znacząco zawęził grupę osób, które mogą korzystać z tej formy pomocy prawnej. Przysługuje ona osobom: które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny lub klęsk żywiołowych. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie złożenie przez osobę ubiegającą się o pomoc pisemnego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, że przysługuje jej pomoc prawna jako osobie uprawnionej.

Pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni lub adwokaci wskazani przez izby radcowskie lub adwokackie albo wykonujący zlecenie na rzecz organizacji pozarządowej. Adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielania pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której pomoc dotyczyła.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od 1 stycznia 2016r. na terenie powiatu leżajskiego w następujących lokalizacjach:

Nowa Sarzyna – Urząd Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 8-12,
Leżajsk -Miejskie Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 9-13,
Grodzisko Dolne – Urząd Gminy w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8-12,
Kuryłówka – Urząd Gminy we wtorki i piątki w godz. 8-12.